Política de privacidade

A "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIAE" informa os usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación, adquisición de produtos ou contratación de servizos a través do seu sitio web. Neste sentido, a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e en Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

En cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos, infórmase os usuarios de que, en a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA", adoptáronse as medidas técnicas e organizativas conforme ao disposto na citada normativa. Os datos persoais que se recollen nos formularios son obxecto de tratamento, unicamente, por parte do persoal de a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" ou dos Encargados do Tratamento aquí establecidos. Adoptáronse as medidas de seguridade adecuadas aos datos que se facilitan e, ademais, instaláronse todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos facilitan.

VERACIDADE DOS DATOS

O Cliente ou Usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos e comprométese a mantelos actualizados, comunicando, a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA", calquera modificación dos mesmos. O usuario responderá da veracidade dos seus datos e será o único responsable de cuantos conflitos ou litixios puidesen resultar pola falsidade dos mesmos. É importante que, para que podamos manter os datos persoais actualizados, o usuario informe a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" sempre que houbese algunha modificación nos mesmos. En caso contrario, non podemos responder da súa veracidade.

EXERCICIO DE DEREITOS

A LOPD e o RGPD concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais. Sempre que os datos do usuario son obxecto de tratamento por parte de a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA", estes poderán exercer os seus dereitos. Para iso, o usuario deberá dirixirse, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), mediante correo electrónico a info@ximnasia.com, ou ben mediante comunicación escrita á dirección que aparece no noso aviso legal. Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

O usuario poderá solicitar o exercicio dos dereitos seguintes:
  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación (no caso de que sexan incorrectos) ou supresión.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso unicamente serán conservados por a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Dereito a opoñerse ao tratamento: A "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" deixará de tratar os seus datos, salvo que por motivos lexítimos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións téñanse que seguir tratando.
  • Dereito á portabilidade dos datos: no caso de que queira que os seus datos sexan tratados por outra firma, a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" facilitaralle a portabilidade dos seus datos ao novo responsable.
No caso de que se outorgou o consentimento para algunha finalidade específica, o usuario ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se un usuario considera que hai un problema coa forma en que a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" está a manexar os seus datos, pode dirixir as súas reclamacións ao Responsable de Seguridade ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no caso de España.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos desagregados serán conservados sen prazo de supresión. En canto aos datos de Clientes, o período de conservación dos datos persoais variará en función do servizo que o Cliente contrate. En calquera caso, será o mínimo necesario, podendo manterse ata:
  • 4 anos: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria (libros de contabilidad...).
  • 5 anos: Art. 1964 Código Civil (accións persoais sen prazo especial).
  • 6 anos: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidade, facturas...).
  • 10 anos: Art. 25 Lei de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Os usuarios de listas de correo ou os subidos por a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" a páxinas ou perfís de RRSS, conservaranse ata que o usuario retire o consentimento.

Datos de candidatos (C.V.), de habelos: No caso de que o candidato non sexa seleccionado, a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" poderá manter almacenado o seu currículo un máximo de dous anos para incorporalo a futuras convocatorias, a menos que o candidato maniféstese en contrario.

OBTENCIÓN E TRATAMENTO DE DATOS

A "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" ten o deber de informar os usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levar a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" será considerada como Responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos.

Á súa vez a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" informa os usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla a atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de produtos ou servizos e a xestión da relación comercial. As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de Tratamento de datos persoais.

A "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" pon ao dispor dos usuarios unha serie de mecanismos telemáticos para a recollida e tratamento dos seus datos persoais, coas finalidades previstas anteriormente. Os datos persoais proporcionados de maneira telemática, ben sexa a través de email, dos formularios de contacto desta web ou contratacións online serán utilizados para a xestión comercial e administrativa dos clientes e usuarios da empresa. Estes datos, serán tratados a través de servidores xestionados por Grupo5.com, que tamén é a empresa prestadora de servizos de correo electrónico, e, que terá a consideración de Encargado do Tratamento.

Tal e como establece a LSSICE, a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" comprométese a non remitir comunicacións comerciais sen identificalas como tales. Para estes efectos, non será considerada como comunicación comercial a información enviada aos clientes para o mantemento da relación contractual existente.

En calquera caso, obteranse unicamente os datos precisos para poder realizar o servizo contratado, ou para poder responder adecuadamente á petición de información realizada polo usuario.

En ocasións, os datos persoais proporcionaranse a través de ligazóns a sitios web de terceiros. Neste caso, en ningún momento o persoal de a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" terá acceso aos datos persoais que o Cliente facilite aos devanditos terceiros.

REDES SOCIAIS

A "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" conta con perfil en varias redes sociais da internet (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) recoñecéndose en todos os casos Responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores) publicados por a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA". O tratamento que a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" levará a cabo cos devanditos datos dentro de cada unha das referidas redes será o que a rede social permita aos perfís corporativos.

A "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" poderá informar os seus seguidores, cando a lei non o prohiba, por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades e ofertas, así como prestar servizo personalizado de atención ao cliente. En ningún caso a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" extraerá datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso (por exemplo, para a realización dun concurso).

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEIROS

A "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" non cederá nin comunicará a ningún terceiro os teus datos, excepto nos casos legalmente previstos ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento, e sempre de acordo coas condicións xerais aprobadas polo usuario con anterioridade á contratación do mesmo. Así, ao contratar os nosos servizos, o usuario acepta que algún dos mesmos poidan ser, total ou parcialmente, subcontratados a outras persoas ou empresas, que terán a consideración de Encargados do Tratamento, cos que se conveu o correspondente contrato de confidencialidade, ou adherido ás súas políticas de privacidade, establecidas nas súas respectivas páxinas web. Tamén acepta que algúns dos datos persoais solicitados sexan facilitados a estes Encargados do Tratamento, cando sexa necesario para a efectiva realización do servizo contratado. O usuario poderá negarse á cesión dos teus datos aos Encargados do Tratamento, mediante petición escrita, por calquera dos medios anteriormente referenciados.

CONFIDENCIALIDADE

A información fornecida polo cliente terá, en todo caso, a consideración de confidencial, sen que poida ser utilizada para outros fins que os relacionados cos servizos contratados ou produtos adquiridos a "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA". A "FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA" obrígase a non divulgar nin revelar información sobre as pretensións do cliente, os motivos do asesoramento solicitado ou a duración da súa relación con este.
Real Federación Española de Gimnasia
Deputación de Ourense
Deputación da Coruña
Deputación de Pontevedra
Deputación de Lugo
O noso sitio web usa cookies propias e de terceiros con fins analíticos e de mercadotecnia. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Política de Cookies Aceptar